Home Organizacija

Informator o radu

info

Preuzmite naš informator o radu
za 2010 godinu:

icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ???????

Informator o radu, 2011 godina:
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ???????

Informator o radu, 2012 godina:
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ??????? 


 

Izveštaj o radu za 2012 godinu
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ??????? 


icon-wordPlan i program rada za 2013.

 

Organizacija PDF Štampa El. pošta

Prema novom Pravilniku o organizaciji rada centara za socijalni rad,a koji je stupio na snagu 07.10.2010.godine poslovi u Centru grupišu se prema specifi?nim karakteristikama grupa korisnika,prema funkcijama,odnosno prirodi radnih procesa,prema ishodima koji nastaju  u procesu realizacije pomo?i i podrške korisnicima i na?inu zadovoljavanja njihovih potreba u skladu sa odgovornostima,znanjima i veštinama zaposlenih.

Poslovi koji se obavljaju u Centru grupišu se na:

-poslove socijalnog rada,
-upravno pravne poslove,
-poslove planiranja i razvoja,
-finansijsko-administrativne , tehni?ke i pomo?ne poslove.

Organizacione jedinice u Centru su:

-Služba za zaštitu dece i mladih,
-Služba za zaštitu odraslih i starih lica,
-Služba za upravno-pravne poslove sa kancelarijom za materijalna davanja i prijemnom kancelarijom,
-Služba za finansijsko-administrativne i tehni?ke i pomo?ne poslove.

Svaka od navedenih službi ima svog rukovodioca.

Centar za socijalni rad ima stru?ne kadrove koji dugo godina rade i koji su osposobljeni za izvršavanje svih poslova u oblasti socijalne,porodi?no-pravne i starateljske zaštite.Me?utim taj broj nije dovoljan da bi se odgovorilo savremenim zahtevima i reformi u oblasti socijalne zaštite i socijalne politike.Neophodan je prijem ve?eg broja stru?nih radnika,a potrebno je  novu organizaciju rada prilagoditi potrebama korisnika.Time bi  se stvorile mogu?nosti za bolji i efikasniji rad, što bi u znatnoj meri poboljšalo kvalitet usluga socijalne zaštite.

Služba za zaštitu dece i mladih: Murtezi? Sabiha,socijalni radnik –Rukovodilac službe i voditelj slu?aja,Alihodži? Alzejmin,specijalni pedagog-supervizor i voditelj slu?aja,Honi? Sabiha,socijalni radnik –voditelj slu?aja,Šmrkovi? Muzafera,dipl.pedagog-voditelj slu?aja,Redžovi? Fidahija – dipl. pedagog-voditelj slu?aja Dolovac Adela,dipl.psiholog-voditelj slu?aja.Mušovi? Esma-dipl. pravnik-voditelj slu?aja i Šahovi? Samiha,dipl.pedagog-voditelj slu?aja .

 

Služba za zaštitu odraslih i starih : Novali? Rešadija,socijalni radnik-Rukovodilac službe i voditelj slu?aja,Velimirovi? Svetlana,dipl. socijalni radnik-supervizor i voditelj slu?aja,Turkovi? Mera,socijalni radnik-voditelj slu?aja,?urki? Azemina,socijalni radnik–voditelj slu?aja,?orovi? Mirsada,socijalni radnik-voditelj slu?aja,Gavrilovi? Dragica,socijalni radnik-voditelj slu?aja,Plavši? Biljana,dipl.andragog-voditelj slu?aja, Vruj?anin-Ljaji? Irma,dipl. psiholog-voditelj slu?aja.

Služba za upravno-pravne poslove sa kancelarijom za materijalna davanja i prijemnom kancelarijom:U Centru za socijalni rad zaposleno je pet dipl. pravnika :  Hasanovi? Mahmut, Osmanli? Hasan i Džankovi? Mukades, Koni?anin Emina  i Ba?evac Hasiba ,koji su angažovani u obe stru?ne ekipe u obavljanju svih poslova iz socijalne,porodi?no-pravne  i starateljske zaštite.

Pored toga na poslovima trijažera angažovan je jedan izvršilac sa VŠS Fejzovi? Ljiljana-socijalni radnik, koja obavlja poslove u skladu sa opisom poslova trijažera u Centru za socijalni rad.

Na poslovima planiranja i razvoja angažovan je diplomirani sociolog Dizdarevi? Adnan.Uloga sociologa u Centru za socijalni rad proizilazi iz društvene uloge i funkcije centara, a posebno iz funkcije pra?enja i prou?avannja socijalnih pojava i problema,sistema reagovanja na date pojave,kao i efekata ostvarivanja primenjenih mera u oblasti socijalne zaštite.

Služba za finansijsko-administrativne, tehni?ke i pomo?ne poslove angažovana je na poslovima i radnim zadacima iz delokruga Centra za socijalni rad.Ra?unovodstvo Centra prati i vodi kompletno finansijsko poslovanje , izra?uje Završni ra?un Centra, priprema i realizuje gotovinska i bezgotovinska pla?anja i druge poslove predvi?ene pozitivnim zakonskim propisima. Šef ra?unovodstva Centra je Ljaji? Samra diplomirani ekonomista, a blagajnik je Župi? Safet, koja ujedno obavlja i poslove  administrativnog radnika . Poslove  administrativnih radnika obavljaju Buhi? Slavica i Ze?evi? Samiha.

U službi opštih ili  tehni?kih poslova su i Brun?evi? Bensada –daktilograf i radnik na centrali,  Lakota Misala – administrativni radnik,Murselovi? Asmir – domar , Mustafi? Enes – voza? , Koni?anin Enes – obezbe?enje i Faki? Izeta -higijeni?arka.

Služba ,,Pomo? u ku?i,, je nova služba uspostavljena 01.09.2012.godine u culju unapre?enja pružanja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou.Sredstva za funkcionisanje službe obezbedila je Gradska uprava grada Novog Pazara.Rukovodilac službe je Murtezi? Irma –dipl. ekonomista.U službi je zaposleno osam gerontodoma?ica: Simovi? Danijela,Kajtazovi? Muamera,Dolovac Igbala,Lekovi? Senada,Osmanli? Ajkuna,Musli? Jasmina,Kora? Edina i Plojovi? Dženita.Poslove voza?a obavlja Nezirovi? Hivzo.

Služba Domskog odeljenja Ustanove za smeštaj odraslih i starih ,,Novi Pazar,, sastoji se od 6 radnika koje finansira Ministarstvo rada,zapošljavanja i socijalne zaštite i to : Daca Enver –Rukovodilac Domskog odeljenja,Škrijelj Ensar-dipl. pravnik,Rebronja Rijalda – dipl. pravnik,Nikolov Branka – dipl. socijalni radnik, ?eki? Almasa-radni terapeut  i Bektovi? Nermina-radni terapeut.Pored njih trenutno je 7 radnika angažovano na ?uvanju objekta i opreme  na odre?eno vreme do 6 meseci.O?ekuje se po?etak rada doma u najskorije vreme.

Opština Novi Pazar je odlukom Vlade Republike Srbije dobila status grada,što  zahteva sasvim novu organizaciju rada državnih službi i organa.U skladu sa novim Pravilnikom o organizaciji,normativima i standardima rada koji je stupio na snagu 12.juna 2009.godine Centar za socijalni rad dobija sasvim novu ulogu. Reforma sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji zahteva savremeni pristup u rešavanju naraslih socijalnih pojava i problema,pa je neophodno prilagoditi rad centra novim metodologijama rada.U tom smislu je ura?ena nova stru?na organizaciju rada.To je zahtevalo formiranje novih stru?nih timova,stru?nih ekipa i službi,kako bi se kvalitet pružanja usluga socijalne zaštite podigao na ve?i nivo.

 
© 2018 Centar za socijalni rad Novi Pazar. Sva prava zadrĹľana.
Joomla! je Slobodan softver objavljen pod GNU/GPL Licencom.
 

Geronotloški centar

   
- DOM ZA STARA LICA -

Veze

CENTAR

Dokumentacija


Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Nov?ana socijalna pomo?
Smeštaj
Hraniteljstvo
Tu?a nega
Uve?ani dodatak TN
Uverenje o zajedni?kom doma?instvu
Pravilnik o nabavkama