Home Organizacija

Informator o radu

info

Preuzmite naš informator o radu
za 2010 godinu:

icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија

Informator o radu, 2011 godina:
icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија

Informator o radu, 2012 godina:
icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија 


 

Izveštaj o radu za 2012 godinu
icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија 


icon-wordPlan i program rada za 2013.

 

Organizacija PDF Štampa El. pošta

Prema novom Pravilniku o organizaciji rada centara za socijalni rad,a koji je stupio na snagu 07.10.2010.godine poslovi u Centru grupišu se prema specifičnim karakteristikama grupa korisnika,prema funkcijama,odnosno prirodi radnih procesa,prema ishodima koji nastaju  u procesu realizacije pomoći i podrške korisnicima i načinu zadovoljavanja njihovih potreba u skladu sa odgovornostima,znanjima i veštinama zaposlenih.

Poslovi koji se obavljaju u Centru grupišu se na:

-poslove socijalnog rada,
-upravno pravne poslove,
-poslove planiranja i razvoja,
-finansijsko-administrativne , tehničke i pomoćne poslove.

Organizacione jedinice u Centru su:

-Služba za zaštitu dece i mladih,
-Služba za zaštitu odraslih i starih lica,
-Služba za upravno-pravne poslove sa kancelarijom za materijalna davanja i prijemnom kancelarijom,
-Služba za finansijsko-administrativne i tehničke i pomoćne poslove.

Svaka od navedenih službi ima svog rukovodioca.

Centar za socijalni rad ima stručne kadrove koji dugo godina rade i koji su osposobljeni za izvršavanje svih poslova u oblasti socijalne,porodično-pravne i starateljske zaštite.Međutim taj broj nije dovoljan da bi se odgovorilo savremenim zahtevima i reformi u oblasti socijalne zaštite i socijalne politike.Neophodan je prijem većeg broja stručnih radnika,a potrebno je  novu organizaciju rada prilagoditi potrebama korisnika.Time bi  se stvorile mogućnosti za bolji i efikasniji rad, što bi u znatnoj meri poboljšalo kvalitet usluga socijalne zaštite.

Služba za zaštitu dece i mladih: Murtezić Sabiha,socijalni radnik –Rukovodilac službe i voditelj slučaja,Alihodžić Alzejmin,specijalni pedagog-supervizor i voditelj slučaja,Honić Sabiha,socijalni radnik –voditelj slučaja,Šmrković Muzafera,dipl.pedagog-voditelj slučaja,Redžović Fidahija – dipl. pedagog-voditelj slučaja Dolovac Adela,dipl.psiholog-voditelj slučaja.Mušović Esma-dipl. pravnik-voditelj slučaja i Šahović Samiha,dipl.pedagog-voditelj slučaja .

 

Služba za zaštitu odraslih i starih : Novalić Rešadija,socijalni radnik-Rukovodilac službe i voditelj slučaja,Velimirović Svetlana,dipl. socijalni radnik-supervizor i voditelj slučaja,Turković Mera,socijalni radnik-voditelj slučaja,Ćurkić Azemina,socijalni radnik–voditelj slučaja,Ćorović Mirsada,socijalni radnik-voditelj slučaja,Gavrilović Dragica,socijalni radnik-voditelj slučaja,Plavšić Biljana,dipl.andragog-voditelj slučaja, Vrujčanin-Ljajić Irma,dipl. psiholog-voditelj slučaja.

Služba za upravno-pravne poslove sa kancelarijom za materijalna davanja i prijemnom kancelarijom:U Centru za socijalni rad zaposleno je pet dipl. pravnika :  Hasanović Mahmut, Osmanlić Hasan i Džanković Mukades, Koničanin Emina  i Bačevac Hasiba ,koji su angažovani u obe stručne ekipe u obavljanju svih poslova iz socijalne,porodično-pravne  i starateljske zaštite.

Pored toga na poslovima trijažera angažovan je jedan izvršilac sa VŠS Fejzović Ljiljana-socijalni radnik, koja obavlja poslove u skladu sa opisom poslova trijažera u Centru za socijalni rad.

Na poslovima planiranja i razvoja angažovan je diplomirani sociolog Dizdarević Adnan.Uloga sociologa u Centru za socijalni rad proizilazi iz društvene uloge i funkcije centara, a posebno iz funkcije praćenja i proučavannja socijalnih pojava i problema,sistema reagovanja na date pojave,kao i efekata ostvarivanja primenjenih mera u oblasti socijalne zaštite.

Služba za finansijsko-administrativne, tehničke i pomoćne poslove angažovana je na poslovima i radnim zadacima iz delokruga Centra za socijalni rad.Računovodstvo Centra prati i vodi kompletno finansijsko poslovanje , izrađuje Završni račun Centra, priprema i realizuje gotovinska i bezgotovinska plaćanja i druge poslove predviđene pozitivnim zakonskim propisima. Šef računovodstva Centra je Ljajić Samra diplomirani ekonomista, a blagajnik je Župić Safet, koja ujedno obavlja i poslove  administrativnog radnika . Poslove  administrativnih radnika obavljaju Buhić Slavica i Zečević Samiha.

U službi opštih ili  tehničkih poslova su i Brunčević Bensada –daktilograf i radnik na centrali,  Lakota Misala – administrativni radnik,Murselović Asmir – domar , Mustafić Enes – vozač , Koničanin Enes – obezbeđenje i Fakić Izeta -higijeničarka.

Služba ,,Pomoć u kući,, je nova služba uspostavljena 01.09.2012.godine u culju unapređenja pružanja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou.Sredstva za funkcionisanje službe obezbedila je Gradska uprava grada Novog Pazara.Rukovodilac službe je Murtezić Irma –dipl. ekonomista.U službi je zaposleno osam gerontodomaćica: Simović Danijela,Kajtazović Muamera,Dolovac Igbala,Leković Senada,Osmanlić Ajkuna,Muslić Jasmina,Korać Edina i Plojović Dženita.Poslove vozača obavlja Nezirović Hivzo.

Služba Domskog odeljenja Ustanove za smeštaj odraslih i starih ,,Novi Pazar,, sastoji se od 6 radnika koje finansira Ministarstvo rada,zapošljavanja i socijalne zaštite i to : Daca Enver –Rukovodilac Domskog odeljenja,Škrijelj Ensar-dipl. pravnik,Rebronja Rijalda – dipl. pravnik,Nikolov Branka – dipl. socijalni radnik, Đekić Almasa-radni terapeut  i Bektović Nermina-radni terapeut.Pored njih trenutno je 7 radnika angažovano na čuvanju objekta i opreme  na određeno vreme do 6 meseci.Očekuje se početak rada doma u najskorije vreme.

Opština Novi Pazar je odlukom Vlade Republike Srbije dobila status grada,što  zahteva sasvim novu organizaciju rada državnih službi i organa.U skladu sa novim Pravilnikom o organizaciji,normativima i standardima rada koji je stupio na snagu 12.juna 2009.godine Centar za socijalni rad dobija sasvim novu ulogu. Reforma sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji zahteva savremeni pristup u rešavanju naraslih socijalnih pojava i problema,pa je neophodno prilagoditi rad centra novim metodologijama rada.U tom smislu je urađena nova stručna organizaciju rada.To je zahtevalo formiranje novih stručnih timova,stručnih ekipa i službi,kako bi se kvalitet pružanja usluga socijalne zaštite podigao na veći nivo.

 
© 2018 Centar za socijalni rad Novi Pazar. Sva prava zadržana.
Joomla! je Slobodan softver objavljen pod GNU/GPL Licencom.
 

Geronotloški centar

   
- DOM ZA STARA LICA -

Veze

CENTAR

Dokumentacija


Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Novčana socijalna pomoć
Smeštaj
Hraniteljstvo
Tuđa nega
Uvećani dodatak TN
Uverenje o zajedničkom domaćinstvu
Pravilnik o nabavkama