Home O Nama

Informator o radu

info

Preuzmite naš informator o radu
za 2010 godinu:

icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија

Informator o radu, 2011 godina:
icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија

Informator o radu, 2012 godina:
icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија 


 

Izveštaj o radu za 2012 godinu
icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија 


icon-wordPlan i program rada za 2013.

 

O Nama PDF Štampa El. pošta

Centar za socijalni rad u Novom Pazaru

soc

 je stručna institucija koja se bavi problematikom socijalne i porodično pravne zaštite.Po svojoj ulozi,sadržaju i metodu rada on spada u društvene istitucije od izuzetnog  značaja. One su izrasle iz potrebe pojedinaca i porodica da uz pomoć stručnih institucija društva savladaju svoje životne probleme koje nisu u stanju da uspešno savladaju i da putem naučnih saznanja,praćenjem i predupređenjem nastajanja socijalno-patoloških pojava stvore uslovi za zdraviji odnos pojedinca,porodice i društva.

 

Osnovni ciljevi razvoja novih standarda Centra za socijalni rad usmereni su na :

 

 • poboljšanju nivoa zaštite za posebno osetljive grupe dece,odraslih i starih lica ;
 • povećanju efikasnosti stručnog rada i dostupnosti usluga korisnicima ;
 • podizanje profesionalne kompetencije stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.

 

 

U cilju razvoja sistema socijalne zaštite aktivnosti Centra za socijalni rad su usmerene na :

 

 • stvaranje uslova za pružanje kvalitetnih,efikasnih i ekonomičnih usluga građanima,
 • poštovanje standarda najboljeg interesa porodice i posebno dece,hendikepiranih i starih i svih
      drugih posebno osetljivih grupacija stanovništva,
 • uspostavljanje pluralizma usluga u partnerstvu vladinog i nevladinog sektora,
 • realizaciju podrške korisnicima uz uvažavanje ljudskog dostojanstva i njihovog prava na izbor
     usluga i participaciju u postupku i odlukama.

 


 

 Istorijat Centra za socijlani rad Novi Pazar

soc

Na osnovu čl. 5. Zakona o socijalnim ustanovama i člana 117. Statuta opštine Novi Pazar,Skupština opštine Novi Pazar je na zajedničkoj sednici Opštinskog veća i Veća radnih zajednica održanoj 11.03.1966.godine donela Odluku br. 2642/1 o osnivanju Centra za socijalni rad sa Disciplinskim centrom u Novom Pazaru.

Aktom o osnivanju ustanove preneti su samo stručni poslovi iz oblasti socijalne zaštite i starateljstva,dok su upravni poslovi bili pri organu uprave.Ovakav rad pokazao je čitav niz nedostataka – dupliranje poslova,dvojnost mišljenja,neefikasnost u postupku,i dr.

Od izuzetnog značaja za razvoj Centra za socijalni rad i oblasti socijalne zaštite je donošenje prvog Zakona o socijalnoj zaštiti i službama socijalne zaštite 1966.godine.

Sa početkom 1968.godine na Centar za socijalni rad su bili preneti svi poslovi iz socijalne zaštite – fondovi,zaštita dece i odraslih lica.Centar je u takvim uslovima imao širinu u vođenju politike socijalne zaštite i donošenju dugoročnijih planova i programa.

Radna zajednica centra donela je 27.12.1973.godine Odluku o konstituisanju radne organizacije bez osnovnih organizacija i centar je dobio sadašnji naziv Centar za socijalni rad Novi pazar.

Kasniji razvoj centra usledio je nakon donošenja Zakona o braku i porodičnim odnosima od 1980.godine,nakon čega je dobio nove zadatke o ovlašćenja.

U cilju uspostavljanja efikasnog i racionalnog sistema socijalne zaštite Narodna  skupština Republike Srbije na sednici od 13.06.1991.godine donela je Zakon o socijalnoj zaštiti i  obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana.Ovaj Zakon je nekoliko puta dograđivan,a zadnje  izmene i dopune su izvršene u julu 2006.godineOvim zakonom je učinjen kvalitativno nov pristup,jer je težište zaštite sa pojedinca usmereno na porodicu.Isto tako,jedinstveni nivo zaštite se sprovodi na teritoriji cele Republike Srbije,a nadležno Ministarstvo za socijalna pitanja propisuje odgovarajuća uputstva i koordinira stručni rad u ovoj oblasti.

Radi zadovoljenja brojnih potreba građana naše opštine,a u skladu sa zakonskim odredbama,Skupština opštine Novi Pazar je 1997.godine donela Odluku o proširenim pravima iz socijalne zaštite.Ovom odlukom obuhvaćene su one kategorije građana koje ne ispunjavaju uslove utvrđene zakonom,a imaju određene potrebe za socijalnom zaštitom.U nekoliko navrata ova Odluka je bila proširena i dopunjena ,a zadnje izmene i dopune su izvršene tokom 2010.gdine.

Time su stvoreni svi preduslovi za potpunijom socijalnom zaštitom građana naše opštine.

Grad Novi Pazar

np

Novi Pazar ima burnu i bogatu prošlost.Posebnu vrednost ovog multietničkog i multikulturalnog prostora,gde se susreću  zapadna i istočna civilizacija, čine mnogobrojni kulturno-istorijski spomenici.Arheološki nalazi govore da je ovo područje naseljeno od kamenog doba (nalaz Naprelje),preko gvozdenog doba (nalaz Smolućka pećina) iz rano-antičkog doba  (Novopazarski nalaz),te nalazišta ostataka kasnoantičkih i srednjovekovnih utvrđenja Jelač i Ras.
Sloveni su početkom VII veka naselili Balkansko poluostrvo,a jedna od najgušće naseljenih teritorija bila je dolina Raške, locirana na ravničarskom prostoru usred Novopazarskog polja.Novi Pazar je prvobitno bio zamišljen kao baza Turaka za prodor na  sever.Između 1459. i 1461. udareni su temelji grada na ušću Jošanice i Raške i dali mu ime Yeni Bazar,što u prevodu znači Novi Pazar.Njegov osnivač bio je turski vojskovođa,Isa-beg Isaković.Preko njega su prolazili važni putevi za Dubrovnik,Bosnu i južno primorje sa Solunom i Carigradom.

U Novom Pazaru i bližoj okolini sačuvani su izuzetno značajni kulturno-istorijski spomenici.Značaj pojedinih spomenika prelazi okvire naše zemlje,kao što je kompleks koji čine manastir Sopoćani i trvđava Ras,koji su stavljeni pod zaštitu UNESCO-a.

Od posebnog su značaja i : Petrova crkva iz X veka,Đurđevi stupovi,zadužbina Stefana Nemanje iz XII veka,Kapela kralja Dragutina iz XIII veka.U gradu su značajni spomenici islamske arhitekture : Altun-Alem džamija iz XVI veka,Amir-agin han iz XVII veka,gradska tvrđava sa Kulom motriljom,Hamam (kupatilo) i mnoge druge urbane građevine.

Novi Pazar leži na ušću reke Jošanice u Rašku i predstavlja ekonomski i kulturni centar ovog kraja.Kroz njega prolaze važne saobraćajnice,a najvažniji je put Raška-Novi Pazar-Ribarići,koji spaja ibarski put sa kontinentalnim delom jadranske magistrale.
Teritorija grada Novog Pazara prostire se na površini od od 742 km2.Prema preliminarnim rezultatima popisa iz 2011.godine na teritiriji grada živi oko 112.000 stanovnika. Opština ima 98  naselja,26 mesnih zajednica,od čega 6 gradskih i 20 seoskih.

 
© 2018 Centar za socijalni rad Novi Pazar. Sva prava zadržana.
Joomla! je Slobodan softver objavljen pod GNU/GPL Licencom.
 

Geronotloški centar

   
- DOM ZA STARA LICA -

Veze

CENTAR

Dokumentacija


Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Novčana socijalna pomoć
Smeštaj
Hraniteljstvo
Tuđa nega
Uvećani dodatak TN
Uverenje o zajedničkom domaćinstvu
Pravilnik o nabavkama