Home O Nama

Informator o radu

info

Preuzmite naš informator o radu
za 2010 godinu:

icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ???????

Informator o radu, 2011 godina:
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ???????

Informator o radu, 2012 godina:
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ??????? 


 

Izveštaj o radu za 2012 godinu
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ??????? 


icon-wordPlan i program rada za 2013.

 

O Nama PDF Štampa El. pošta

Centar za socijalni rad u Novom Pazaru

soc

 je stru?na institucija koja se bavi problematikom socijalne i porodi?no pravne zaštite.Po svojoj ulozi,sadržaju i metodu rada on spada u društvene istitucije od izuzetnog  zna?aja. One su izrasle iz potrebe pojedinaca i porodica da uz pomo? stru?nih institucija društva savladaju svoje životne probleme koje nisu u stanju da uspešno savladaju i da putem nau?nih saznanja,pra?enjem i predupre?enjem nastajanja socijalno-patoloških pojava stvore uslovi za zdraviji odnos pojedinca,porodice i društva.

 

Osnovni ciljevi razvoja novih standarda Centra za socijalni rad usmereni su na :

 

 • poboljšanju nivoa zaštite za posebno osetljive grupe dece,odraslih i starih lica ;
 • pove?anju efikasnosti stru?nog rada i dostupnosti usluga korisnicima ;
 • podizanje profesionalne kompetencije stru?nih radnika u socijalnoj zaštiti.

 

 

U cilju razvoja sistema socijalne zaštite aktivnosti Centra za socijalni rad su usmerene na :

 

 • stvaranje uslova za pružanje kvalitetnih,efikasnih i ekonomi?nih usluga gra?anima,
 • poštovanje standarda najboljeg interesa porodice i posebno dece,hendikepiranih i starih i svih
      drugih posebno osetljivih grupacija stanovništva,
 • uspostavljanje pluralizma usluga u partnerstvu vladinog i nevladinog sektora,
 • realizaciju podrške korisnicima uz uvažavanje ljudskog dostojanstva i njihovog prava na izbor
     usluga i participaciju u postupku i odlukama.

 


 

 Istorijat Centra za socijlani rad Novi Pazar

soc

Na osnovu ?l. 5. Zakona o socijalnim ustanovama i ?lana 117. Statuta opštine Novi Pazar,Skupština opštine Novi Pazar je na zajedni?koj sednici Opštinskog ve?a i Ve?a radnih zajednica održanoj 11.03.1966.godine donela Odluku br. 2642/1 o osnivanju Centra za socijalni rad sa Disciplinskim centrom u Novom Pazaru.

Aktom o osnivanju ustanove preneti su samo stru?ni poslovi iz oblasti socijalne zaštite i starateljstva,dok su upravni poslovi bili pri organu uprave.Ovakav rad pokazao je ?itav niz nedostataka – dupliranje poslova,dvojnost mišljenja,neefikasnost u postupku,i dr.

Od izuzetnog zna?aja za razvoj Centra za socijalni rad i oblasti socijalne zaštite je donošenje prvog Zakona o socijalnoj zaštiti i službama socijalne zaštite 1966.godine.

Sa po?etkom 1968.godine na Centar za socijalni rad su bili preneti svi poslovi iz socijalne zaštite – fondovi,zaštita dece i odraslih lica.Centar je u takvim uslovima imao širinu u vo?enju politike socijalne zaštite i donošenju dugoro?nijih planova i programa.

Radna zajednica centra donela je 27.12.1973.godine Odluku o konstituisanju radne organizacije bez osnovnih organizacija i centar je dobio sadašnji naziv Centar za socijalni rad Novi pazar.

Kasniji razvoj centra usledio je nakon donošenja Zakona o braku i porodi?nim odnosima od 1980.godine,nakon ?ega je dobio nove zadatke o ovlaš?enja.

U cilju uspostavljanja efikasnog i racionalnog sistema socijalne zaštite Narodna  skupština Republike Srbije na sednici od 13.06.1991.godine donela je Zakon o socijalnoj zaštiti i  obezbe?ivanju socijalne sigurnosti gra?ana.Ovaj Zakon je nekoliko puta dogra?ivan,a zadnje  izmene i dopune su izvršene u julu 2006.godineOvim zakonom je u?injen kvalitativno nov pristup,jer je težište zaštite sa pojedinca usmereno na porodicu.Isto tako,jedinstveni nivo zaštite se sprovodi na teritoriji cele Republike Srbije,a nadležno Ministarstvo za socijalna pitanja propisuje odgovaraju?a uputstva i koordinira stru?ni rad u ovoj oblasti.

Radi zadovoljenja brojnih potreba gra?ana naše opštine,a u skladu sa zakonskim odredbama,Skupština opštine Novi Pazar je 1997.godine donela Odluku o proširenim pravima iz socijalne zaštite.Ovom odlukom obuhva?ene su one kategorije gra?ana koje ne ispunjavaju uslove utvr?ene zakonom,a imaju odre?ene potrebe za socijalnom zaštitom.U nekoliko navrata ova Odluka je bila proširena i dopunjena ,a zadnje izmene i dopune su izvršene tokom 2010.gdine.

Time su stvoreni svi preduslovi za potpunijom socijalnom zaštitom gra?ana naše opštine.

Grad Novi Pazar

np

Novi Pazar ima burnu i bogatu prošlost.Posebnu vrednost ovog multietni?kog i multikulturalnog prostora,gde se susre?u  zapadna i isto?na civilizacija, ?ine mnogobrojni kulturno-istorijski spomenici.Arheološki nalazi govore da je ovo podru?je naseljeno od kamenog doba (nalaz Naprelje),preko gvozdenog doba (nalaz Smolu?ka pe?ina) iz rano-anti?kog doba  (Novopazarski nalaz),te nalazišta ostataka kasnoanti?kih i srednjovekovnih utvr?enja Jela? i Ras.
Sloveni su po?etkom VII veka naselili Balkansko poluostrvo,a jedna od najguš?e naseljenih teritorija bila je dolina Raške, locirana na ravni?arskom prostoru usred Novopazarskog polja.Novi Pazar je prvobitno bio zamišljen kao baza Turaka za prodor na  sever.Izme?u 1459. i 1461. udareni su temelji grada na uš?u Jošanice i Raške i dali mu ime Yeni Bazar,što u prevodu zna?i Novi Pazar.Njegov osniva? bio je turski vojskovo?a,Isa-beg Isakovi?.Preko njega su prolazili važni putevi za Dubrovnik,Bosnu i južno primorje sa Solunom i Carigradom.

U Novom Pazaru i bližoj okolini sa?uvani su izuzetno zna?ajni kulturno-istorijski spomenici.Zna?aj pojedinih spomenika prelazi okvire naše zemlje,kao što je kompleks koji ?ine manastir Sopo?ani i trv?ava Ras,koji su stavljeni pod zaštitu UNESCO-a.

Od posebnog su zna?aja i : Petrova crkva iz X veka,?ur?evi stupovi,zadužbina Stefana Nemanje iz XII veka,Kapela kralja Dragutina iz XIII veka.U gradu su zna?ajni spomenici islamske arhitekture : Altun-Alem džamija iz XVI veka,Amir-agin han iz XVII veka,gradska tvr?ava sa Kulom motriljom,Hamam (kupatilo) i mnoge druge urbane gra?evine.

Novi Pazar leži na uš?u reke Jošanice u Rašku i predstavlja ekonomski i kulturni centar ovog kraja.Kroz njega prolaze važne saobra?ajnice,a najvažniji je put Raška-Novi Pazar-Ribari?i,koji spaja ibarski put sa kontinentalnim delom jadranske magistrale.
Teritorija grada Novog Pazara prostire se na površini od od 742 km2.Prema preliminarnim rezultatima popisa iz 2011.godine na teritiriji grada živi oko 112.000 stanovnika. Opština ima 98  naselja,26 mesnih zajednica,od ?ega 6 gradskih i 20 seoskih.

 
© 2018 Centar za socijalni rad Novi Pazar. Sva prava zadrĹľana.
Joomla! je Slobodan softver objavljen pod GNU/GPL Licencom.
 

Geronotloški centar

   
- DOM ZA STARA LICA -

Veze

CENTAR

Dokumentacija


Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Nov?ana socijalna pomo?
Smeštaj
Hraniteljstvo
Tu?a nega
Uve?ani dodatak TN
Uverenje o zajedni?kom doma?instvu
Pravilnik o nabavkama