Home Misija

Informator o radu

info

Preuzmite naš informator o radu
za 2010 godinu:

icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија

Informator o radu, 2011 godina:
icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија

Informator o radu, 2012 godina:
icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија 


 

Izveštaj o radu za 2012 godinu
icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија 


icon-wordPlan i program rada za 2013.

 

Misija Centra PDF Štampa El. pošta


social-media

Postojimo  četrdeset i sedam  godina i pružamo pomoć građanima opštine Novi Pazar. Mi rešavamo brojna pitanja problematike socijalno ugroženih lica i porodica

,problematike poremećenih bračnih i porodičnih odnosa,dece sa sa poremećajima u društvenom ponašanju,kao i dece ometene u psiho-fizičkom razvoju,dece bez roditeljskog staranja,rešavamo probleme ostarelih lica,lica koja se nalaze pod starateljstvom,a bavimo se i analitičkim radom,prevencijom,itd.

U centar za socijalni rad se dolazi za pomoć,razgovor i razumevanje.U ovoj ustanovi se umanje nevolje i stekne oslonac da se lakše savladaju trenutne ili trajne teškoće,nepogode i problemi.
Retko u nju svraćaju srećni ljudi.Korisnici naših usluga su veoma složene ličnosti.Oni obično malo mogu,a mnogo trebaju.Njih treba razumeti i osposobiti sredinu koja ih okružuje da ih podrži i pomogne.

Zato je u našem radu zastupljen timski rad.Sa više naučnih zakonitosti određuje se obim,sadržaj i trajanje zaštite,sa osnovnim ciljem pomoći i osposobiti za samopomoć svaku osobu da bi se očuvale neke preostale sposobnosti i sačuvalo ljudsko dostojanstvo.

Centar za socijalni rad je specifična i višefunkcionalna ustanova čiji rezultati rada ne mogu da se iskažu brojkama,ciframa,grafikonima,procentima i drugim pokazateljima.Ovo zbog toga što je u središtu našeg interesovanja čovek.A,ljudi nisu brojke.Brojke ne mogu da odraze jedno stanje,tugu,bol,radost,želju ili zahtev.

Naš instrument je strpljenje,humanost,tolerancija,putem koje možemo da podržimo podstaknemo,osposobimo i pronađemo rešenje i zadovoljimo potrebe osoba koje nam zatraže pomoć.To je složen i odgovoran posao,koji mnogo uzima,ali i mnogo vraća.Uzima mnogo duhovne snage,ali i vraća u osećanju da pružati pomoć čoveku da bi se održao i živeo,čini sadržinu ispunjenosti sopstvenog života.

Imajući u vidu prirodu i   jedinstvo   ljudskih potreba,njihovu  uzajamnu povezanost i uslovljenost,Centar za socijalni rad nastoji da podstiče oblike ljudskog  ophođenja i odnošenja čoveka prema čoveku;muškarca prema ženi;roditelja prema deci i obratno.Podižući porušene porodične mostove,centar za socijalni rad nastoji da razvija oblike čovekove društvenosti,humanizma, solidarnosti,uzajamnosti,razumevanja i stvaralaštva,nastoji da razvija nove vrednosti,da ne prepusti ništa stihiji,da ne ostavi porodice same sebi u sve očitijim,ali i sve katastrofalnijim posledicama spontanog razvoja.

 

DELATNOST CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Centar za socijalni rad ,u skladu sa članom 119. Zakona o socijalnoj zaštiti odlučuje o ostvarivanju prava korisnika utvrđenih ovim zakonom i o korišćenju usluga socijalne zaštite koje obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i vrši druge poslove utvrđene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Centar za socijalni rad, u skladu sa aktima jedinice lokalne samouprave, učestvuje u poslovima planiranja i razvoja socijalne zaštite u jedinici lokalne samouprave.

Javna ovlašćenja

Centar za socijalni rad, u skladu sa  Zakonom o socijalnoj zaštiti :

1) procenjuje potrebe i snage korisnika i rizike po njega i planira pružanje usluga socijalne zaštite;

2) sprovodi postupke i odlučuje o pravima na materijalna davanja i o korišćenju usluga socijalne zaštite;

3) preduzima propisane mere, pokreće i učestvuje u sudskim i drugim postupcima;

4) vodi propisane evidencije i stara se o čuvanju dokumentacije korisnika.

Poslovi iz stava 1. tač. 2) i 4) ovog člana koji se odnose na prava, odnosno usluge socijalne zaštite o čijem se obezbeđivanju stara Republika Srbija obavljaju se kao povereni, a organizaciju rada, normative i standarde stručnog rada u vršenju poverenih poslova propisuje ministar nadležan za socijalnu zaštitu.

Poslove koji se odnose na prava, odnosno usluge socijalne zaštite o čijem se obezbeđivanju stara autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave centar za socijalni rad obavlja u skladu sa propisom koji donosi nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Drugi poslovi centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad  u skladu sa članom 121. Zakona o socijalnoj zaštiti inicira i razvija preventivne i druge programe koji doprinose zadovoljavanju individualnih i zajedničkih potreba građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji jedinice lokalne samouprave za koju je osnovan, inicira i razvija preventivne i druge programe koji doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema i obavlja i druge poslove u oblasti socijalne zaštite, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Pružanje usluga u centru za socijalni rad

Centar za socijalni rad u skladu sa članom 122. Zakona o socijalnoj zaštiti  pruža usluge procene i planiranja, a druge usluge socijalne zaštite može pružati samo u okviru svoje posebne organizacione jedinice, ako dobije licencu za pružanje određene usluge i ako u lokalnoj zajednici nema drugog ovlašćenog pružaoca usluge socijalne zaštite.

Stručni radnik centra za socijalni rad koji je raspoređen na radno mesto na kom se obavljaju poslovi javnih ovlašćenja ne može u radno vreme da radi na pružanju usluga koje po ovom zakonu obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.

 

 
© 2018 Centar za socijalni rad Novi Pazar. Sva prava zadržana.
Joomla! je Slobodan softver objavljen pod GNU/GPL Licencom.
 

Geronotloški centar

   
- DOM ZA STARA LICA -

Veze

CENTAR

Dokumentacija


Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Novčana socijalna pomoć
Smeštaj
Hraniteljstvo
Tuđa nega
Uvećani dodatak TN
Uverenje o zajedničkom domaćinstvu
Pravilnik o nabavkama