Home Misija

Informator o radu

info

Preuzmite naš informator o radu
za 2010 godinu:

icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ???????

Informator o radu, 2011 godina:
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ???????

Informator o radu, 2012 godina:
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ??????? 


 

Izveštaj o radu za 2012 godinu
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ??????? 


icon-wordPlan i program rada za 2013.

 

Misija Centra PDF Štampa El. pošta


social-media

Postojimo  ?etrdeset i sedam  godina i pružamo pomo? gra?anima opštine Novi Pazar. Mi rešavamo brojna pitanja problematike socijalno ugroženih lica i porodica

,problematike poreme?enih bra?nih i porodi?nih odnosa,dece sa sa poreme?ajima u društvenom ponašanju,kao i dece ometene u psiho-fizi?kom razvoju,dece bez roditeljskog staranja,rešavamo probleme ostarelih lica,lica koja se nalaze pod starateljstvom,a bavimo se i analiti?kim radom,prevencijom,itd.

U centar za socijalni rad se dolazi za pomo?,razgovor i razumevanje.U ovoj ustanovi se umanje nevolje i stekne oslonac da se lakše savladaju trenutne ili trajne teško?e,nepogode i problemi.
Retko u nju svra?aju sre?ni ljudi.Korisnici naših usluga su veoma složene li?nosti.Oni obi?no malo mogu,a mnogo trebaju.Njih treba razumeti i osposobiti sredinu koja ih okružuje da ih podrži i pomogne.

Zato je u našem radu zastupljen timski rad.Sa više nau?nih zakonitosti odre?uje se obim,sadržaj i trajanje zaštite,sa osnovnim ciljem pomo?i i osposobiti za samopomo? svaku osobu da bi se o?uvale neke preostale sposobnosti i sa?uvalo ljudsko dostojanstvo.

Centar za socijalni rad je specifi?na i višefunkcionalna ustanova ?iji rezultati rada ne mogu da se iskažu brojkama,ciframa,grafikonima,procentima i drugim pokazateljima.Ovo zbog toga što je u središtu našeg interesovanja ?ovek.A,ljudi nisu brojke.Brojke ne mogu da odraze jedno stanje,tugu,bol,radost,želju ili zahtev.

Naš instrument je strpljenje,humanost,tolerancija,putem koje možemo da podržimo podstaknemo,osposobimo i prona?emo rešenje i zadovoljimo potrebe osoba koje nam zatraže pomo?.To je složen i odgovoran posao,koji mnogo uzima,ali i mnogo vra?a.Uzima mnogo duhovne snage,ali i vra?a u ose?anju da pružati pomo? ?oveku da bi se održao i živeo,?ini sadržinu ispunjenosti sopstvenog života.

Imaju?i u vidu prirodu i   jedinstvo   ljudskih potreba,njihovu  uzajamnu povezanost i uslovljenost,Centar za socijalni rad nastoji da podsti?e oblike ljudskog  opho?enja i odnošenja ?oveka prema ?oveku;muškarca prema ženi;roditelja prema deci i obratno.Podižu?i porušene porodi?ne mostove,centar za socijalni rad nastoji da razvija oblike ?ovekove društvenosti,humanizma, solidarnosti,uzajamnosti,razumevanja i stvaralaštva,nastoji da razvija nove vrednosti,da ne prepusti ništa stihiji,da ne ostavi porodice same sebi u sve o?itijim,ali i sve katastrofalnijim posledicama spontanog razvoja.

 

DELATNOST CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Centar za socijalni rad ,u skladu sa ?lanom 119. Zakona o socijalnoj zaštiti odlu?uje o ostvarivanju prava korisnika utvr?enih ovim zakonom i o koriš?enju usluga socijalne zaštite koje obezbe?uje Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i vrši druge poslove utvr?ene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Centar za socijalni rad, u skladu sa aktima jedinice lokalne samouprave, u?estvuje u poslovima planiranja i razvoja socijalne zaštite u jedinici lokalne samouprave.

Javna ovlaš?enja

Centar za socijalni rad, u skladu sa  Zakonom o socijalnoj zaštiti :

1) procenjuje potrebe i snage korisnika i rizike po njega i planira pružanje usluga socijalne zaštite;

2) sprovodi postupke i odlu?uje o pravima na materijalna davanja i o koriš?enju usluga socijalne zaštite;

3) preduzima propisane mere, pokre?e i u?estvuje u sudskim i drugim postupcima;

4) vodi propisane evidencije i stara se o ?uvanju dokumentacije korisnika.

Poslovi iz stava 1. ta?. 2) i 4) ovog ?lana koji se odnose na prava, odnosno usluge socijalne zaštite o ?ijem se obezbe?ivanju stara Republika Srbija obavljaju se kao povereni, a organizaciju rada, normative i standarde stru?nog rada u vršenju poverenih poslova propisuje ministar nadležan za socijalnu zaštitu.

Poslove koji se odnose na prava, odnosno usluge socijalne zaštite o ?ijem se obezbe?ivanju stara autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave centar za socijalni rad obavlja u skladu sa propisom koji donosi nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Drugi poslovi centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad  u skladu sa ?lanom 121. Zakona o socijalnoj zaštiti inicira i razvija preventivne i druge programe koji doprinose zadovoljavanju individualnih i zajedni?kih potreba gra?ana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji jedinice lokalne samouprave za koju je osnovan, inicira i razvija preventivne i druge programe koji doprinose spre?avanju i suzbijanju socijalnih problema i obavlja i druge poslove u oblasti socijalne zaštite, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Pružanje usluga u centru za socijalni rad

Centar za socijalni rad u skladu sa ?lanom 122. Zakona o socijalnoj zaštiti  pruža usluge procene i planiranja, a druge usluge socijalne zaštite može pružati samo u okviru svoje posebne organizacione jedinice, ako dobije licencu za pružanje odre?ene usluge i ako u lokalnoj zajednici nema drugog ovlaš?enog pružaoca usluge socijalne zaštite.

Stru?ni radnik centra za socijalni rad koji je raspore?en na radno mesto na kom se obavljaju poslovi javnih ovlaš?enja ne može u radno vreme da radi na pružanju usluga koje po ovom zakonu obezbe?uje jedinica lokalne samouprave.

 

 
© 2018 Centar za socijalni rad Novi Pazar. Sva prava zadrĹľana.
Joomla! je Slobodan softver objavljen pod GNU/GPL Licencom.
 

Geronotloški centar









   
- DOM ZA STARA LICA -

Veze

CENTAR

Dokumentacija


Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Nov?ana socijalna pomo?
Smeštaj
Hraniteljstvo
Tu?a nega
Uve?ani dodatak TN
Uverenje o zajedni?kom doma?instvu
Pravilnik o nabavkama