Home Home

Informator o radu

info

Preuzmite naš informator o radu
za 2010 godinu:

icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ???????

Informator o radu, 2011 godina:
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ???????

Informator o radu, 2012 godina:
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ??????? 


 

Izveštaj o radu za 2012 godinu
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ??????? 


icon-wordPlan i program rada za 2013.

 

Centar za socijalni rad Novi Pazar
O Nama PDF Štampa El. pošta

Centar za socijalni rad u Novom Pazaru

soc

 je stru?na institucija koja se bavi problematikom socijalne i porodi?no pravne zaštite.Po svojoj ulozi,sadržaju i metodu rada on spada u društvene istitucije od izuzetnog  zna?aja. One su izrasle iz potrebe pojedinaca i porodica da uz pomo? stru?nih institucija društva savladaju svoje životne probleme koje nisu u stanju da uspešno savladaju i da putem nau?nih saznanja,pra?enjem i predupre?enjem nastajanja socijalno-patoloških pojava stvore uslovi za zdraviji odnos pojedinca,porodice i društva.

 

Osnovni ciljevi razvoja novih standarda Centra za socijalni rad usmereni su na :

 

 • poboljšanju nivoa zaštite za posebno osetljive grupe dece,odraslih i starih lica ;
 • pove?anju efikasnosti stru?nog rada i dostupnosti usluga korisnicima ;
 • podizanje profesionalne kompetencije stru?nih radnika u socijalnoj zaštiti.

 

 

U cilju razvoja sistema socijalne zaštite aktivnosti Centra za socijalni rad su usmerene na :

 

 • stvaranje uslova za pružanje kvalitetnih,efikasnih i ekonomi?nih usluga gra?anima,
 • poštovanje standarda najboljeg interesa porodice i posebno dece,hendikepiranih i starih i svih
      drugih posebno osetljivih grupacija stanovništva,
 • uspostavljanje pluralizma usluga u partnerstvu vladinog i nevladinog sektora,
 • realizaciju podrške korisnicima uz uvažavanje ljudskog dostojanstva i njihovog prava na izbor
     usluga i participaciju u postupku i odlukama.

 


Opširnije...
 
Misija Centra PDF Štampa El. pošta


social-media

Postojimo  ?etrdeset i sedam  godina i pružamo pomo? gra?anima opštine Novi Pazar. Mi rešavamo brojna pitanja problematike socijalno ugroženih lica i porodica

,problematike poreme?enih bra?nih i porodi?nih odnosa,dece sa sa poreme?ajima u društvenom ponašanju,kao i dece ometene u psiho-fizi?kom razvoju,dece bez roditeljskog staranja,rešavamo probleme ostarelih lica,lica koja se nalaze pod starateljstvom,a bavimo se i analiti?kim radom,prevencijom,itd.

U centar za socijalni rad se dolazi za pomo?,razgovor i razumevanje.U ovoj ustanovi se umanje nevolje i stekne oslonac da se lakše savladaju trenutne ili trajne teško?e,nepogode i problemi.
Retko u nju svra?aju sre?ni ljudi.Korisnici naših usluga su veoma složene li?nosti.Oni obi?no malo mogu,a mnogo trebaju.Njih treba razumeti i osposobiti sredinu koja ih okružuje da ih podrži i pomogne.

Zato je u našem radu zastupljen timski rad.Sa više nau?nih zakonitosti odre?uje se obim,sadržaj i trajanje zaštite,sa osnovnim ciljem pomo?i i osposobiti za samopomo? svaku osobu da bi se o?uvale neke preostale sposobnosti i sa?uvalo ljudsko dostojanstvo.

Centar za socijalni rad je specifi?na i višefunkcionalna ustanova ?iji rezultati rada ne mogu da se iskažu brojkama,ciframa,grafikonima,procentima i drugim pokazateljima.Ovo zbog toga što je u središtu našeg interesovanja ?ovek.A,ljudi nisu brojke.Brojke ne mogu da odraze jedno stanje,tugu,bol,radost,želju ili zahtev.

Naš instrument je strpljenje,humanost,tolerancija,putem koje možemo da podržimo podstaknemo,osposobimo i prona?emo rešenje i zadovoljimo potrebe osoba koje nam zatraže pomo?.To je složen i odgovoran posao,koji mnogo uzima,ali i mnogo vra?a.Uzima mnogo duhovne snage,ali i vra?a u ose?anju da pružati pomo? ?oveku da bi se održao i živeo,?ini sadržinu ispunjenosti sopstvenog života.

Imaju?i u vidu prirodu i   jedinstvo   ljudskih potreba,njihovu  uzajamnu povezanost i uslovljenost,Centar za socijalni rad nastoji da podsti?e oblike ljudskog  opho?enja i odnošenja ?oveka prema ?oveku;muškarca prema ženi;roditelja prema deci i obratno.Podižu?i porušene porodi?ne mostove,centar za socijalni rad nastoji da razvija oblike ?ovekove društvenosti,humanizma, solidarnosti,uzajamnosti,razumevanja i stvaralaštva,nastoji da razvija nove vrednosti,da ne prepusti ništa stihiji,da ne ostavi porodice same sebi u sve o?itijim,ali i sve katastrofalnijim posledicama spontanog razvoja.

Opširnije...
 
© 2018 Centar za socijalni rad Novi Pazar. Sva prava zadrĹľana.
Joomla! je Slobodan softver objavljen pod GNU/GPL Licencom.
 

Geronotloški centar

   
- DOM ZA STARA LICA -

Veze

CENTAR

Dokumentacija


Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Nov?ana socijalna pomo?
Smeštaj
Hraniteljstvo
Tu?a nega
Uve?ani dodatak TN
Uverenje o zajedni?kom doma?instvu
Pravilnik o nabavkama